Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mems
16:50
Reposted frombluuu bluuu
mems
16:49
8348 a309 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mems
21:15
6775 e1dd 500
Reposted byinnocuous innocuous
mems
17:34
Reposted frombluuu bluuu
mems
17:34
Reposted frombluuu bluuu
mems
21:58
21:57
3253 8052
Reposted fromerial erial viaphilomath philomath
mems
20:20
mems
17:17
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
mems
19:48
5828 425f
Reposted fromkotowate kotowate viadzisniezasne dzisniezasne
mems
15:11
Icefields Parkway, Banff, Alberta, Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialittlemouse littlemouse
mems
15:11
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialittlemouse littlemouse
mems
12:44
5704 5388 500
The most beautiful flowers 🌿🌸🌿
Reposted byinnocuous innocuous
mems
09:35
5421 9afe 500
THE ONLY TIME YOU SHOULD EVER LOOK BACK IS TO SEE HOW FAR YOU’VE COME.
mems
22:15
8798 368b 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
mems
22:08
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
mems
19:11
4099 101f 500
Freedom is what you do with what's been done.
mems
20:54
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
mems
10:18
mems
20:10
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl